புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 28 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், நெளிக்கோலத்துள் பொங்கல் பானைக் கோலம்.PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், நெளிக்கோலத்துள் பொங்கல் பானைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16- 16 வரிசை, 4, 2.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

திங்கள், 17 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், டிசைன் பானைக் கோலம்.PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், டிசைன் பானைக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 16 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், முறித்தவலை, செம்புப் பானைக் கோலம்.PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், முறித்தவலை, செம்புப் பானை
க் கோலம்.

 இடைப்புள்ளி - 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 14 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், மண்பானைப் பொங்கல் கோலம்.PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், மண்பானைப் பொங்கல் கோலம்..

இடைப்புள்ளி 13- 7.

இந்தக் கோலங்கள் ஜனவரி 1 - 15 , 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 13 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், கரும்பு,மஞ்சக்கொத்து, இஞ்சிக்கொத்துக கோலம்.PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், கரும்பு,மஞ்சக்கொத்து, இஞ்சிக்கொத்துக கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 2 வரிசை, 14, 8 - 3 வரிசை, 2 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 1 - 15, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

புதன், 12 நவம்பர், 2014

பொங்கல் கோலம், சூரியன் கோலம், PONGAL KOLAM

பொங்கல் கோலம், சூரியன் கோலம்

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலம் ஜனவரி 1 - 15 , 2014 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

மார்கழிக் கோலங்கள், நட்சத்திரப் பூக்கோலம்,MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், நட்சத்திரப் பூக்கோலம்.

இடைப்புள்ளி 19 - 10.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 16-31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

திங்கள், 10 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள், பூசணிப்பூக் கோலம். MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், பூசணிப்பூக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை, 9 - 3 வரிசை, 3 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 16 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

ஞாயிறு, 9 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள், புள்ளினங்கள் கோலம்.MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், புள்ளினங்கள் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 16- 31, டிசம்பர், 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 7 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள், மீன் கோலம். MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், மீன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11- 1

இந்தக் கோலங்கள் 16-31, டிசம்பர், 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 6 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள், ரங்கோலி ( படிக்கோலம் - 2 ).MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், ரங்கோலி ( படிக்கோலம் - 2 )

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் டிசம்பர் 16 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 5 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள், வண்ணத்துப் பூச்சிக் கோலம்.MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், வண்ணத்துப் பூச்சிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11- 11

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 16 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

செவ்வாய், 4 நவம்பர், 2014

மார்கழிக் கோலங்கள் ரங்கோலி, ( படிக்கோலம் 1). MARGAZHI KOLAM

மார்கழிக் கோலங்கள், ரங்கோலி படிக்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 15 - 1

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 16-31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
 

திங்கள், 3 நவம்பர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், மஹாம்புஜபீடக் கோலம்,இரட்டைத் தாமரை பீடக் கோலம்,NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், மஹாம்புஜபீடக் கோலம்,இரட்டைத் தாமரை பீடக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 2வரிசை,
16 - 2 வரிசை , 4, 2.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1-15,2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

ஞாயிறு, 2 நவம்பர், 2014

நடராஜர் கோலங்கள், சூட்சும தாண்டவக் கோலம்.NATARAJAR KOLAM

நடராஜர் கோலங்கள், சூட்சும தாண்டவக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  13 - 5 வரிசை
7
5 - 3 வரிசை.

இந்தக் கோலம் டிசம்பர் 1 - 15, 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...