புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 28 பிப்ரவரி, 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கூடைக் கோலம், கூடையில் ஆயர்பாடிக்குச் சென்றது, KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கூடைக் கோலம், கூடையில் ஆயர்பாடிக்குச் சென்றது,

 நேர்ப்புள்ளி
7 புள்ளி 3வரிசை
3 புள்ளி 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளி வந்தவை. 

வெள்ளி, 21 பிப்ரவரி, 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், வெண்ணெய் உறிக் கோலம்,KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், வெண்ணெய் உறிக் கோலம்


இடைப்புள்ளி 13, 12 , 13, 12, 13, 8 இல் நிறுத்தவும். 3.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 13 பிப்ரவரி, 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கோவர்த்தனகிரியை எடுத்த கோலம், ஆநிரைகளைக் காத்தல்,KRISHNAR KOLAM

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கோவர்த்தனகிரியை எடுத்த கோலம், ஆநிரைகளைக் காத்தல்,


நேர்ப்புள்ளி 11 புள்ளி - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15 - 31. 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 7 பிப்ரவரி, 2014

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் பாதம் கோலம்.KRISHNAR KOLAM.

கிருஷ்ணர் கோலங்கள், கிருஷ்ணர் பாதம் கோலம்.

இடைப்புள்ளி 7 - 4 வரை.

இந்த கிருஷ்ணர் கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 15 - 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...