புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 29 டிசம்பர், 2018

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 4 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 4 . SKANTHAR SASHTI.

வேல் மயில்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

வியாழன், 27 டிசம்பர், 2018

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 3 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 3 . SKANTHAR SASHTI.

அலகு குத்துதல்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 11 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 2 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 2 . SKANTHAR SASHTI.

வேலும் மயிலும் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 15 - 15 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 19 டிசம்பர், 2018

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 1 . SKANTHAR SASHTI

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 1 . SKANTHAR SASHTI.

அறுபொறிக் கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 15 - 8.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

ஞாயிறு, 16 டிசம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 8. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 8.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 19 -5 வரிசை , 5 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 4 டிசம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 7. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 7.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 11 -1.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

சனி, 1 டிசம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 6. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 6.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 5. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 5.  DEEPAVALI KOLAM.

இடைப்புள்ளி  9 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 26 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 4. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 4.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை, 9, 7, 5, , 3 - 3 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 3. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 3.  DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை, 11 - 3வரிசை, 5 - 2 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 16 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 2. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 2.  DEEPAVALI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 14 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 1 DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 1 DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

வெள்ளி, 2 நவம்பர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

இடைப்புள்ளி 15  - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 31 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 4 வரிசை, 12, 10, 8, 6, 4.


இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 5. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 29 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 4. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 4. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 26 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 3. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 3. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 16 - 2வரிசை. 14, 10 - 3 வரிசை, 4 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 22 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 2. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 2. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 1 AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 1 AIPPASI ANNABHISHEGAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...