புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 17 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8. லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 8. லெக்ஷ்மி கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

இடைப்புள்ளி  15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7 . துர்க்கைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 7 . துர்க்கைக் கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 15 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6. எண் கமலம். . NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 6. எண் கமலம். . NAVRATHRI KOLAM.

8 புள்ளி - 8 பக்கமும்.
1, 4, 7, 4, 1. / 2, 5, 8, 5, 2, / 3. 6. - இணைப்பு.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 12 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 5. இருதய கமலம். NAVRATHRI KOLAM.


நவராத்திரி கோலங்கள் - 5. இருதய கமலம். NAVRATHRI KOLAM.

5 புள்ளி - 8 பக்கமும். 1, 3,5, 2, 4, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 11 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. ஐஷ்வர்யக் கோலம்.. NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 4. ஐஷ்வர்யக் கோலம்.. NAVRATHRI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 7, 8, 7, 6, 3.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 9 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3. லெக்ஷ்மி கமலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 3. லெக்ஷ்மி கமலம். NAVRATHRI KOLAM.

5 புள்ளி 8 பக்கமும். 1 , 3, 5, 4, 3, 2, 1.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 8 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2. சக்தி பீடம்.. NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 2. சக்தி பீடம்.. NAVRATHRI KOLAM.

5 - புள்ளி 8 பக்கமும்,  5 - 1 , 8 பக்கமும்.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 7 அக்டோபர், 2018

நவராத்திரி கோலங்கள் - 1. படிக்கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நவராத்திரி கோலங்கள் - 1. படிக்கோலம். NAVRATHRI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை, 4, 2.

இந்தக் கோலங்கள் 4.10.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 5 அக்டோபர், 2018

கணேசா கோலம் - 8. கஜகர்ணகர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 8.  கஜகர்ணகர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

கணேசா கோலம் - 7. தூமகேது. GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 7.  தூமகேது. GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 6 வரிசை. 10, 8, 6.

3, 2, 1 நாலு பக்கமும்.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 3 அக்டோபர், 2018

கணேசா கோலம் - 6. ஹேரம்பர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 6. ஹேரம்பர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

கணேசா கோலம் - 5. கபிலர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 5. கபிலர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  16 - 4 வரிசை, 12, 10 - 2 வரிசை, 6,  4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 1 அக்டோபர், 2018

கணேசா கோலம் - 4. வக்ரதுண்டர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 4.  வக்ரதுண்டர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  16 - 4 வரிசை, 4 - 5 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 26 செப்டம்பர், 2018

கணேசா கோலம் - 3. விகடர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 3. விகடர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 2, 10,  வரிசை, 8 - 4 வரிசை, 4 , 2.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 25 செப்டம்பர், 2018

கணேசா கோலம் - 2. கஜானனர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 2. கஜானனர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 2 வரிசை, 10 - 4 வரிசை, 2 .

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2018

கணேசா கோலம் - 1. ஸூமுகர். GANESHA KOLAM.

கணேசா கோலம் - 1. ஸூமுகர். GANESHA KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 4 வரிசை, 8 - 2 வரிசை, 4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 20. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 20 செப்டம்பர், 2018

கிருஷ்ணா கோலம் - 8. ஆலிலை கிருஷ்ணன் . KRISHNA KOLAM.

கிருஷ்ணா கோலம் - 8.  ஆலிலை கிருஷ்ணன்  . KRISHNA KOLAM.

இடைப்புள்ளி  15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் 6. 9. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...