புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 30 நவம்பர், 2016

தீபாவளிக் கோலங்கள். - 4. தீபக் கோலம். தியா.DIWALI KOLAMS.

தீபாவளிக் கோலங்கள். - 4. தீபக் கோலம். தியா.DIWALI KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 17 - 10.

இந்தக் கோலங்கள் நவம் 3, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2016

தீபாவளிக் கோலங்கள். - 3. ராமர் பாதக் கோலம். சடாரி.DIWALI KOLAMS.

தீபாவளிக் கோலங்கள். - 3. ராமர் பாதக் கோலம். சடாரி.DIWALI KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம் 3, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது

.

திங்கள், 21 நவம்பர், 2016

முருகன் கோலங்கள். - 2 ஓம் சரவண பவ கோலம். MURUGAN KOLAMS

முருகன் கோலங்கள். - 2. ஓம் சரவணபவ கோலம்

இடைப்புள்ளி - 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் 17, நவம்பர், 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 20 நவம்பர், 2016

முருகன் கோலங்கள். - 1. குறிஞ்சிப்பூ வேல் மயில் கோலம். MURUGAN KOLAMS.

முருகன் கோலங்கள். - 1. குறிஞ்சிப்பூ வேல் மயில் கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 20 - 4 வரிசை, 12 - 4 வரிசை, 4 - 4 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள்17, நவம்பர், 2016 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...