எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

ஞாயிறு, 23 ஜூன், 2019

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 4. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 4. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

நெருப்பு

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 13. 6. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 20 ஜூன், 2019

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 3. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 3. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

நீலம்

இடைப்புள்ளி 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 13. 6. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
  

புதன், 19 ஜூன், 2019

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 2. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 2. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

நீர்

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை, 3, 1.


இந்தக் கோலங்கள் 13. 6. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
  

திங்கள், 17 ஜூன், 2019

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 1. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

ஐம்பெரும்பூதங்கள் கோலம் - 1. AIMPERUMBOOTHANGKAL KOLAM.

நீர்

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 13. 6. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2019

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 8. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 8. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

வித்யாலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  9 - 9 வரிசை. 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 13 ஜூன், 2019

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 7. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 7. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

விஜய/ஜெயலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  13 - 13 வரிசை. 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 6. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 6. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

வீரலெக்ஷ்மி கோலம்.

இடைப்புள்ளி  11 - 6. 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 6 ஜூன், 2019

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 5. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 5. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

சந்தானலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  12 புள்ளி 12 வரிசை 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 4. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 4. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

கஜலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  13 புள்ளி 13 வரிசை 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 2 ஜூன், 2019

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 3. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

அஷ்ட ஐஸ்வர்யக் கோலங்கள் - 3. ASHTA AISHWARYA KOLAM.

தான்யலெக்ஷ்மி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி  15 புள்ளி 15 - வரிசை 

இந்தக் கோலங்கள் 30. 5. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...