புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 30 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 4 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 4 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11. 1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 3 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 3 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  22 - 2 வரிசை., 2 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 29 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 2 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 2 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 2 வரிசை , 2 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 27 டிசம்பர், 2017

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 1 - NEW YEAR KOLAM.

புத்தாண்டுக் கோலங்கள். 1 - NEW YEAR  KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  14 - 12 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 26 டிசம்பர், 2017

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 4 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 4 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  15 - 15 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 23 டிசம்பர், 2017

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 3 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 3 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி  12 - 2 வரிசை. 10, 8 - 2  வரிசை, 6 , 4 - 2 வரிசை, 2.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 22 டிசம்பர், 2017

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 2 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 2 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள். 1 - VAIKUNTA EEKADASI KOLAM.

வைகுண்ட ஏகாதசி கோலங்கள்.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.இந்தக் கோலங்கள் 11.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 20 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 8. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 8. IYYAPPAN KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 17 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 7. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 7. IYYAPPAN KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 16 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 6. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 6. IYYAPPAN KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 11, 10, 9 - 3 வரிசை, 5 - 2 வரிசை, 2,1.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 15 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 5. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 5. IYYAPPAN KOLAMS.

இடைப்புள்ளி 11 - 6


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 4. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 4. IYYAPPAN KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 11, 9, 7 - 3 வரிசை, 3, 1.இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 13 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 3. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 3. IYYAPPAN KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 18 - 2வரிசை, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 - 1 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 12 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 2. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 2. IYYAPPAN KOLAMS.


இடைப்புள்ளி 11 - 6  .


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 11 டிசம்பர், 2017

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.

ஐயப்பன் கோலங்கள். - 1. IYYAPPAN KOLAMS.


நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 30. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 7 டிசம்பர், 2017

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலங்கள். - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAK KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3வரிசை. 11, 9, 7, 3.


இந்தக் கோலங்கள் 2. 11. 2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...