புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 12 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 8, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 8, THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 21 வரிசை.
இந்தக் கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 7, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 7, THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை, 3 வரை. குறிஞ்சிப் பூ 2,1.

இந்தக் கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 9 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 6, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 6, THAIPOOSAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.
இந்தக் கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 8 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 5, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 5, THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை, 5 - 5 வரிசை.
இந்தக் கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 7 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 4, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 4, THAIPOOSAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.
இந்தக்கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 6 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 3, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 3, THAIPOOSAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 22 - 4 வரிசை, 16 - 3 வரிசை, 10 - 3 வரிசை, 4 -3 வரிசை
இந்தக் கோலங்கள் 25.1.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 5 மார்ச், 2018

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 2, THAIPOOSAM KOLAM.

தைப்பூசக் கோலங்கள் - 2, THAIPOOSAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.
இந்தக்கோலங்கள் 25. 1. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...