புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 29 மே, 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், அம்மன் சிவலிங்க பூஜைக் கோலம், மூன்றாம் நாள். NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரிக் கோலங்கள், அம்மன் சிவலிங்க பூஜைக் கோலம், மூன்றாம் நாள்.

நேர்ப்புள்ளி 8 புள்ளி - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16 - 30, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 22 மே, 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், சமயபுரம் மாரியம்மன் கோலம், இரண்டாம் நாள். NAVARATHRI KOLAM.

நவராத்திரிக் கோலங்கள், சமயபுரம் மாரியம்மன் கோலம், இரண்டாம் நாள்

நேர்ப்புள்ளி 2, 4, 6, 4, 2, 1 -- 4 பக்கமும்.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16-30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

வியாழன், 15 மே, 2014

நவராத்திரிக் கோலங்கள், ராஜராஜேஸ்வரி கரும்புக் கோலம், முதல் நாள்.NAVARATHRI KOLAM

நவராத்திரிக் கோலங்கள், ராஜராஜேஸ்வரி கரும்புக் கோலம், முதல் நாள்,

 நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 16 - 30, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 8 மே, 2014

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், மூஷிக வாகனக் கோலம்.VINAYAGAR KOLAM

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், மூஷிக வாகனக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி
8 - 4 வரிசை,
4 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 1 - 15. 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை. 

வியாழன், 1 மே, 2014

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், விநாயகர் மண்டபம் கோலம்.VINAYAGAR KOLAM

விநாயகர் விசேஷ கோலங்கள், விநாயகர் மண்டபம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் செப்டம்பர் 1 - 15 , 2013, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...