புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 24 மே, 2013

யானையும் அம்பாரியும். ELEPHANT & HOWDAHS KOLAM,

யானையும் அம்பாரியும் உள்ள இந்தக் கோலம் ஃபிப். 1 - 15, 2013 குமுதம் பக்திஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.

சங்குகளும் தீபங்களும்.. SANGU & DEEPAM KOLAM

சங்குகளும் தீபங்களும் உள்ள இந்தக் கோலம் ஃபிப்.  1 - 15, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

இடைப்புள்ளி 17 - 8.

ஓம் சரவணபவ கோலம். OM SARAVANABAVA KOLAM


ஓம் சரவணபவ என்னும் இந்த நட்சத்திரக் கோலம் பிஃப். 1- 15, 2013 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

இடைப்புள்ளி 13 - 7.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...