புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

சனி, 31 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், மான்,மழு கோலம்.SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், மான்,மழு கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை. 7.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப்  15 - 28, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 30 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், சூலம், நாகம் கோலம்.SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், சூலம், நாகம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், சிவநாமம் கோலம்.SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், சிவநாமம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 2 வரிசை, 2 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

புதன், 28 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், பிக்ஷாடணர், ப்ரம்ம கபாலம் கோலம்.SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், பிக்ஷாடணர், ப்ரம்ம கபாலம் கோலம்.


இடைப்புள்ளி 9 - 5.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், நெற்றிக்கண் கோலம்.SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், நெற்றிக்கண் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

திங்கள், 26 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், கங்கை பிறைச்சந்திரன் கோலம். ( நதி மதி கோலம்). SHIVRATHRI KOLAM

சிவராத்திரி கோலங்கள், கங்கை பிறைச்சந்திரன் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

ஞாயிறு, 25 ஜனவரி, 2015

சிவராத்திரி கோலங்கள், விடையேறு பாகன் கோலம், ப்ரதோஷ சிவதரிசன கோலம்.(சிவ நந்திக் கோலம் ). SHIVRATHRI KOLAM,

சிவராத்திரி கோலங்கள், விடையேறு பாகன் கோலம், ப்ரதோஷ சிவதரிசன கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 2 வரிசை, 8, 6, 4, 2 - 2 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஃபிப் 15 - 28, 2014 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

சனி, 24 ஜனவரி, 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...