புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 18 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் 4. தாமரை மயில் வாகனக் கோலம்., SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் 4. தாமரை மயில் வாகனக் கோலம்., SKANDASASHTI KOLAM,

இடைப்புள்ளி 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 17 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3 மயில் வேல் கோலம். SKANDASASHTI KOLAM.

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 3  மயில் வேல் கோலம். SKANDASASHTI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 11 - 6

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 16 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. ஓம் முருகா & வேல் கோலம்,SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர்சஷ்டிக் கோலங்கள் - 2. ஓம் முருகா & வேல் கோலம்,SKANDASASHTI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 15 நவம்பர், 2015

ஸ்கந்தர் சஷ்டி கோலங்கள். - 1. ஓம் ஷட்கோணபதயே நமோ நமஹ கோலம். SKANDASASHTI KOLAM,

ஸ்கந்தர் சஷ்டி கோலங்கள். - 1. ஓம் ஷட்கோணபதயே நமோ நமஹ கோலம்.  SKANDASASHTI KOLAM,

இடைப்புள்ளி 18 நடுவில்.  19 - 9 .

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 20, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 4 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 19- 9 வரிசை, 9 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6, 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 12 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 3 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

புஸ்வாணக் கோலம் .

இடைப்புள்ளி - 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 11 நவம்பர், 2015

தீபாவளிக் கோலங்கள் - 2 , DEEPAVALI KOLAM,

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 21 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 10 நவம்பர், 2015

தீபாவளி கோலங்கள் - 1 . DEEPAVALI KOLAMS

தீபாவளிக் கோலங்கள், DEEPAVALI KOLAM,

நேர்ப்புள்ளி 10- 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் நவம்பர் 6 , 2015 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...