புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 27 டிசம்பர், 2013

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள். மங்கலப் பொருட்கள் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

மங்கலப் பொருட்கள் கோலம்.

8 புள்ளி - 2 வரிசை
4 புள்ளி - 2 வரிசை
2 புள்ளி - 2 வரிசை.


இந்த வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள் ஆகஸ்ட் 1- 15. 2013,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள். பஞ்சமுக விளக்கு, பூமாலைக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM

பஞ்சமுக விளக்கு, பூமாலைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.

இந்த  வரலெக்ஷ்மி கோலங்கள். ஆகஸ்ட் 1- 15,2013,  குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தவை.

வியாழன், 12 டிசம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், அத்திமரத்துக் காளி கோலம். ATHIMARATHU KALI KOLAM

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், அத்திமரத்துக் காளி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை

இந்தக் கோலம் ஜூலை 16- 31, 2013 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.

வியாழன், 5 டிசம்பர், 2013

கிராம தெய்வக் கோலங்கள், மகிழ மரத்தடி முனீஸ்வரர் கோலம்.MUNISHWARAR KOLAM

கிராம தெய்வக் கோலங்கள்,  மகிழ மரத்தடி முனீஸ்வரர் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 3 வரிசை 3 வரை

இந்தக் கோலம் ஜூலை 16 - 31 , குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளிவந்தது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...