எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

ஞாயிறு, 31 ஜூலை, 2016

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம் -4 , கும்பக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம், கும்பக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 8 வரை.

இந்தக் கோலம்  ஜூலை 29, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம் - 3. மஞ்சள் சரடுக் கோலம், VARALAKSHMI KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம், மஞ்சள் சரடுக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலம்  ஜூலை 29, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

சனி, 30 ஜூலை, 2016

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம் - 2 , திருமாங்கல்யக் கோலம், VARALAKSHMI KOLAM,

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம், திருமாங்கல்யக் கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15-1.

இந்தக் கோலம்  ஜூலை 29, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 28 ஜூலை, 2016

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம்,- 1. தாழம்பூ கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

வரலெக்ஷ்மி விரத கோலம், தாழம்பூ கோலம். VARALAKSHMI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 14 வரிசை.

இந்தக் கோலம்  ஜூலை 29, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வெள்ளி, 15 ஜூலை, 2016

ஆடி மாதக் கோலம் - 4., காதோலை வளையல் கோலம். AADI MAASA KOLAMS,

ஆடி மாதக் கோலம் - 4., காதோலை வளையல் கோலம்.  AADI MAASA KOLAMS,

இடைப்புள்ளி 15 - 8 .

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 15, 2016, குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஆடி மாதக் கோலங்கள். - 3. ஆடிப்பெருக்கு கோலம். AADI MAASA KOLAM.

ஆடி மாதக் கோலங்கள். - 3. ஆடிப்பெருக்கு கோலம். AADI MAASA KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக்கோலங்கள் ஜூலை 15, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

செவ்வாய், 12 ஜூலை, 2016

ஆடி மாதக் கோலங்கள். - 2 பூமிதிக் கோலம். AADI MAASA KOLAMS

ஆடி மாதக் கோலங்கள். - 2 பூமிதிக் கோலம். AADI MAASA KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் ஜூலை 15 , 2016 ,குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

திங்கள், 11 ஜூலை, 2016

ஆடி மாதக் கோலங்கள் - 1. கூழ் பிரசாதக் கோலம். AADI MAASA KOLAMS.

ஆடி மாதக் கோலங்கள் - 1. கூழ் பிரசாதக் கோலம். AADI MAASA KOLAMS.

நேர்ப்புள்ளி 8 - 8 வரிசை.

இந்தக் கோலம் ஜூலை 15, 2016 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...