புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 21 ஜனவரி, 2019

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 7 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 7 . SKANTHAR SASHTI.

காவடிக்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 15 - 15.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 1 ஜனவரி, 2019

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 6 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 6 . SKANTHAR SASHTI.

வேல் ப்ரணவம்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 9 - 5.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 5 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 5 . SKANTHAR SASHTI.

பால் குடம்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 11 - 6.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

சனி, 29 டிசம்பர், 2018

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 4 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 4 . SKANTHAR SASHTI.

வேல் மயில்  கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 13 - 7.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை. 

வியாழன், 27 டிசம்பர், 2018

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 3 . SKANTHAR SASHTI.

ஸ்கந்த சஷ்டி கோலங்கள் - 3 . SKANTHAR SASHTI.

அலகு குத்துதல்  கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி - 11 - 1.


இந்தக் கோலங்கள் 15. 11.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...