எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

செவ்வாய், 23 ஜூலை, 2019

கல்யாணக் கோலங்கள் - 5. KALYANA KOLAMS.

கல்யாணக் கோலங்கள் - 5.  KALYANA KOLAMS.

காசியாத்திரைக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 15 - 1 .

இந்தக் கோலங்கள் 27. 06. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

திங்கள், 22 ஜூலை, 2019

கல்யாணக் கோலங்கள் - 4. KALYANA KOLAMS.

கல்யாணக் கோலங்கள் - 4.  KALYANA KOLAMS.

நடுவீட்டுக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 21 - 21 வரிசை .

இந்தக் கோலங்கள் 27. 06. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 20 ஜூலை, 2019

கல்யாணக் கோலங்கள் - 3. KALYANA KOLAMS

கல்யாணக் கோலங்கள் - 3.  KALYANA KOLAMS.

மணைக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை , 3,1.

இந்தக் கோலங்கள் 27. 06. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 7 ஜூலை, 2019

கல்யாணக் கோலங்கள் - 2 KALYANA KOLAMS.

கல்யாணக் கோலங்கள் - 2 KALYANA KOLAMS.

நிலைக்கோலம். இடைப்புள்ளி 17 - 9 .

இந்தக் கோலங்கள் 27. 06. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வெள்ளி, 5 ஜூலை, 2019

கல்யாணக் கோலங்கள் - 1 KALYANA KOLAMS.

கல்யாணக் கோலங்கள் - 1 KALYANA KOLAMS.

படிக்கோலம். நேர்ப்புள்ளி 15 - 15 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 27. 06. 2019 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...