புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வெள்ளி, 16 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 2. DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 2.  DEEPAVALI KOLAM.

இடைப்புள்ளி 15 - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 14 நவம்பர், 2018

தீபாவளிக் கோலம். - 1 DEEPAVALI KOLAM.

தீபாவளிக் கோலம். - 1 DEEPAVALI KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 1. 11. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

  

வெள்ளி, 2 நவம்பர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 8. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

இடைப்புள்ளி 15  - 8.

இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 31 அக்டோபர், 2018

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 7. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

ஐப்பசி அன்னாபிஷேகக் கோலம் - 6. AIPPASI ANNABHISHEGAM.

நேர்ப்புள்ளி 14 - 4 வரிசை, 12, 10, 8, 6, 4.


இந்தக் கோலங்கள் 18 . 10. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...