புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புதன், 20 ஜூன், 2018

கிராமதெய்வக் கோலங்கள், சப்த கன்னிமார் கோலம், GRAMA THEIVA KOLAM.

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

சப்த கன்னிமார் கோலம்,

நேர்ப்புள்ளி 15 -9 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

கிராமதெய்வக் கோலங்கள், காளியம்மா கபாலமாலை கோலம். GRAMA THEIVA KOLAM.

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

காளியம்மா கபாலமாலை கோலம்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

செவ்வாய், 19 ஜூன், 2018

கிராமதெய்வக் கோலங்கள், பழமுதிர்சோலை ராக்காயி சுனை கோலம், GRAMA THEIVA KOLAM

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

பழமுதிர்சோலை ராக்காயி சுனை கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

ஞாயிறு, 17 ஜூன், 2018

சனி, 16 ஜூன், 2018

கிராமதெய்வக் கோலங்கள். கருப்பர் ஆணிப்பாதுகைக் கோலம், GRAMA THEIVA KOLAM.

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

கருப்பர் ஆணிப்பாதுகைக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 12 - 4 வரிசை. 4 புள்ளி - 4வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

கிராமதெய்வக் கோலங்கள். முனியையா அரிவாள் கோலம், GRAMA THEIVA KOLAM.

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

முனியையா அரிவாள் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 7  வரிசை. 7 வரை.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

வியாழன், 14 ஜூன், 2018

கிராமதெய்வக் கோலங்கள், சோலை ஆண்டவர் புரவிக் கோலம். GRAMA THEIVA KOLAM.

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

சோலை ஆண்டவர் புரவி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 13 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  

புதன், 13 ஜூன், 2018

கிராமதெய்வக் கோலங்கள். பூரணா புஷ்கலா கோலம். GRAMA THEIVA KOLAM,

கிராமதெய்வக் கோலங்கள்.

பூரணா புஷ்கலா ஐயனார்

நேர்ப்புள்ளி 12 - 12 வரிசை. 4,2,1.


இந்தக் கோலங்கள் 14. 6. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...