புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 30 ஏப்ரல், 2018

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 8. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 8.  PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

தேர்க்கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள்  5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 7. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 7.  PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

முருகன் கோலம். ஷண்முகன்.

இடைப்புள்ளி 16 - 9.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 6. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 6.  PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

சிவசக்தி கோலம். இடைப்புள்ளி 15 -6.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 5. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 5. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

காமதகனம், திருக்கல்யாணம்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5 வரிசை. 5  -5 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 5.4.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 28 ஏப்ரல், 2018

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 4. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 4. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

கிரவுஞ்சமலை + தாரகன் வதம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 3. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 3. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

ப்ரவணம், ஸ்வஸ்திக்.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 2. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 2. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

ஆண்டாள் அரங்கன்.

இடைப்புள்ளி 11 - 6.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள். - 1. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

பங்குனி உத்திரம் கோலங்கள்.  - 1. PANGUNI UTHTHIRAM KOLAM.

திருக்கல்யாணம் .

நேர்ப்புள்ளி 13 - 3 வரிசை., 3 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 5. 4. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 20 ஏப்ரல், 2018

ராமநவமி கோலங்கள் - 8 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 8  RAMANAVAMI KOLAM

ராமஜயம் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 - 10 வரிசை. 2,2 வரை

இந்தக்கோலங்கள் 22. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ராமநவமி கோலங்கள் - 7 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 7  RAMANAVAMI KOLAM

ராம நாமம் கோலம்.

இடைப்புள்ளி - 15 - 8

இந்தக் கோலங்கள் 22. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ராமநவமி கோலங்கள் - 6 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 6  RAMANAVAMI KOLAM

சஞ்சீவி பர்வதம், ராமர் பாலம்.

நேர்ப்புள்ளி 13 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 22. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ராமநவமி கோலங்கள் - 5 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 5  RAMANAVAMI KOLAM

ராமபாணம்.

நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.


இந்தக் கோலங்கள் 22. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 19 ஏப்ரல், 2018

ராமநவமி கோலங்கள் - 4 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 4  RAMANAVAMI KOLAM

பர்ணசாலை கோலம்

இடைப்புள்ளி - 13 - 7.

இந்தக் கோலங்கள் 22.3.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ராமநவமி கோலங்கள் - 3 RAMANAVAMI KOLAM

ராமநவமி கோலங்கள் - 3 RAMANAVAMI KOLAM

ஆரண்யவாசம்

நேர்ப்புள்ளி 15 - 1.

இந்தக் கோலங்கள் 22. 3.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

புதன், 18 ஏப்ரல், 2018

ராமநவமி கோலங்கள் - 2 RAMANAVAMI KOLAM.

ராமநவமி கோலங்கள் - 2 RAMANAVAMI KOLAM.

ராமர் பலகை . இடைப்புள்ளி 15 -8.

இந்தக் கோலங்கள் 22. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ராமநவமி கோலங்கள் - 1 RAMANAVAMI KOLAM.

ராமநவமி கோலங்கள் - 1 RAMANAVAMI KOLAM.

புத்ரகாமேஷ்டி யாகம் கோலம்.
நேர்ப்புள்ளி 11 - 11 வரிசை.

இந்தக்கோலங்கள் 22. 3.2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சௌபாக்யக் கோலம். -8. SOWBHAGYA KOLAM.

சௌபாக்யக் கோலம். SOWBHAGYA KOLAM.

சுபம் லாபம் கோலம்.

இந்தக் கோலங்கள் 8. 3. 2018 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...