புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2017

மாசி மகம் கோலம் - 3. MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலம் - 3. MASI MAGAM KOLAM.

இடைப்புள்ளி 9 - 5.இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

மாசி மகம் கோலம் - 2. MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலம் - 2. MASI MAGAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 6 - 6 வரிசை. 4,4,4,2.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

ஞாயிறு, 26 பிப்ரவரி, 2017

மாசி மகம் கோலம் - 1. MASI MAGAM KOLAM.

மாசி மகம் கோலம் - 1. MASI MAGAM KOLAM.

நேர்ப்புள்ளி 15 - 5531.


இந்தக் கோலம் 9.3.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

திங்கள், 20 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். - 8. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 புள்ளி - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரிக் கோலம் - 7. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 15 புள்ளி - 8 வரை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 18 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். - 6. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

இடைப்புள்ளி 9 புள்ளி - 5 வரை

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

மஹா சிவராத்திரி கோலம் - 5. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி - 9 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரிக் கோலம் - 4. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 10 புள்ளி - 10 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

வியாழன், 16 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். -3. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 9 புள்ளி - 9 வரிசை 2,2,1.


இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

செவ்வாய், 14 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம் - 2. MAHA SHIVARATHRI KOLAM

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 16 புள்ளி - 16 வரிசை.

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

ஞாயிறு, 12 பிப்ரவரி, 2017

மஹா சிவராத்திரி கோலம். - 1. MAHA SHIVARATHRI KOLAM.

மஹா சிவராத்திரி கோலம்.

7 புள்ளி - 7 வரிசை. 3,1

இந்தக் கோலங்கள் 23.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானவை.

சனி, 4 பிப்ரவரி, 2017

தைப்பூசம் காவடிக் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM - 8.

 தைப்பூசம் காவடிக் கோலம்.

நேர்ப்புள்ளி 21 புள்ளி 1 வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

தைப்பூசம் குறிஞ்சிப் பூக்கோலம். THAIPOOSAM KOLAM - 7.

தைப்பூசம் குறிஞ்சிப் பூக்கோலம்

நேர்ப்புள்ளி 16 புள்ளி 2 வரிசை - 2 வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது. 

வெள்ளி, 3 பிப்ரவரி, 2017

தைப்பூசம் வேல் மயில் ஸ்வஸ்திக் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM- 6.

 தைப்பூசம் வேல் மயில் ஸ்வஸ்திக் கோலம் .

நேர்ப்புள்ளி 11 முதல் 1 வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

வியாழன், 2 பிப்ரவரி, 2017

தைப்பூசம் வேல் மயில் ஷண்முகக் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM - 5.

தைப்பூசம் வேல் மயில் ஷண்முகக் கோலம்

இடைப்புள்ளி 15புள்ளி  - 8 வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.

புதன், 1 பிப்ரவரி, 2017

தைப்பூசம் ஷண்முகக் கோலம். THAIPOOSAM KOLAM - 4.

தைப்பூசம் ஷண்முகக் கோலம்

இடைப்புள்ளி 9 புள்ளி - 5 வரை.

இந்தக் கோலம் 9.2.2017 குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் வெளியானது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...